אמנת המיסים הכפולים בין אירלנד לישראל

אמנה בין אירלנד לבין מדינת ישראל בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממס לגבי מיסים על הכנסה
ממשלת אירלנד וממשלת מדינת ישראל,ברצותן לכרות אמנה בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות מתשלום מיסים על הכנסה,הסכימו לאמור:

סעיף 1: תחום אישי

אמנה זו תחול על בני אדם שהם תושבי אחת המדינות המתקשרות או שתי המדינות המתקשרות.

סעיף 2: המיסים הנידונים

1. אמנה זו תחול לגבי מיסים על הכנסה שמטילה כל מדינה מתקשרת ללא התחשבות בדרכי גבייתם.

2. כמיסים על הכנסה ייחשבו כל המיסים המוטלים על הכנסה כוללת, או על מרכיבי הכנסה, לרבות מיסים על רווחים מהעברת מטלטלין או מקרקעין.

3. המיסים הקיימים שעליהם תחול אמנה זו הם במיוחד:

(א) בישראל:
1. מיסים המוטלים לפי פקודת מס הכנסה והחוקים הנלווים אליה; וכן
2. מיסים המוטלים על רווחים מהעברת רכוש בהתאם לחוק מס שבח מקרקעין;
(להלן – "מס ישראלי").

(ב) באירלנד:
1. מס ההכנסה;
2. מס התאגידים;
3. המס על רווחי הון;
(להלן – "מס אירי");

4. כן תחול האמנה על כל מס זהה או דומה בעיקרו שיוטל לאחר תאריך חתימתה של האמנה, בנוסף למיסים הקיימים או במקומם; הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יודיעו זו לזו על כל שינוי משמעותי שחל בדיני המיסים שלהן.

סעיף 3: הגדרות כלליות

1. למטרות אמנה זו, אלא אם משתמע אחרת מן ההקשר:
(א) המונח "ישראל" פירושו מדינת ישראל, ובמשמעותו הגיאוגרפית, הוא כולל את הים הטריטוריאלי, מדף היבשת והאזור הכלכלי שלהם, וכן את אותו חלק של הים הפתוח שלגביו ישראל זכאית, בהתאם למשפט הבינלאומי, להפעיל את זכויותיה הריבוניות לגבי קרקעית הים ותת-הקרקע ולגבי המשאבים הטבעיים שבהם;
(ב) המונח "אירלנד" כולל כל אזור מחוץ למים הטריטוריאליים של אירלנד, אשר בהתאם למשפט הבינלאומי נקבע או עשוי להיקבע בעתיד לפי חוקי אירלנד בנוגע למדף היבשתי, כאזור שבתוכו ניתן לממש את זכויותיה של אירלנד ביחס לקרקע הים ולתת הקרקע ולמשאביהם הטבעיים;
(ג) המונחים "מדינה מתקשרת", "אחת המדינות המתקשרות" ו"מדינה מתקשרת אחרת" פירושם אירלנד או ישראל, לפי העניין; והמונח "המדינות המתקשרות" פירושו אירלנד וישראל;
(ד) המונח "אדם" כולל יחיד, חברה וכל חבר בני אדם אחר;
(ה) המונח "חברה" פירושו כל תאגיד או גוף הנחשב כתאגיד לצרכי מס;
(ו) המונחים "מיזם של מדינה מתקשרת" ו"מיזם של המדינה המתקשרת האחרת" פירושם, בהתאמה, מיזם המנוהל בידי תושב של מדינה מתקשרת ומיזם המנוהל בידי תושב של המדינה המתקשרת האחרת;
(ז) המונח "אזרח" פירושו:
(1) כל יחיד שהוא בעל אזרחות של מדינה מתקשרת;
(2) כל גוף משפטי או התאגדות שמקבלים את מעמדם המשפטי מחוקים תקפים של מדינה מתקשרת;
(ח) המונח "תחבורה בינלאומית" פירושו כל הובלה בספינה או כלי טיס המופעלים ע"י מיזם של מדינה מתקשרת, למעט מקום שהספינה או כלי הטיס מופעלים אך ורק בין מקומות שבמדינה המתקשרת האחרת;
(ט) המונח "רשות מוסמכת" פירושו:
(1) בישראל – שר האוצר או נציגו המוסמך.
(2) באירלנד – נציבי מס הכנסה או נציגם המוסמך.

2. ביחס ליישום אמנה זו ע"י המדינות המתקשרות, תהא לכל מונח שלא הוגדר בה המשמעות שיש לו לפי דיני אותה מדינה מתקשרת, בנוגע למיסים שאמנה זו חלה עליהם, אלא אם משתמע אחרת מן ההקשר.

סעיף 4: תושב

1. למטרות אמנה זו, המונח "תושב מדינה מתקשרת" פירושו כל אדם אשר לפי דיני אותה מדינה נתון בה למס בשל מקום מושבו, מקום מגוריו, מקום ניהול עסקיו, מקום ההתאגדות שלו או כל מבחן אחר כיוצא באלה. אולם לא ייראה אדם כתושב מדינה מתקשרת רק מכוח היותו נתון למס באותה מדינה רק ביחס להכנסה ממקורות באותה מדינה או להון שמקומו בה.

2. מקום שמכוח הוראות ס"ק 1 יחיד הינו תושב שתי המדינות המתקשרות, ייקבע מעמדו כלהלן:
(א) יראוהו כתושב המדינה המתקשרת שיחסיו האישיים והכלכליים עמה הדוקים יותר ("מרכז האינטרסים החיוניים"); אם לא ניתן לקבוע באיזו מדינה נמצא מרכז האינטרסים החיוניים שלו, יראוהו כתושב המדינה שבה עומד לרשותו בית קבע;
(ב) אם עומד לרשותו בית קבע בשתי המדינות המתקשרות, או אם אין לו בית קבע אף לא באחת משתי המדינות, יראוהו כתושב המדינה שבה הוא נוהג לגור;
(ג) אם הוא נוהג לגור בשתי המדינות, או אף לא באחת מהן, יראוהו כתושב המדינה שהוא אזרחה;
(ד) אם הוא אזרח של שתי המדינות, או אינו אזרח אף לא של אחת מהן, יישבו הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות את השאלה בהסכמה הדדית.

3. מקום שמכוח הוראות ס"ק 1 אדם שאינו יחיד הינו תושב שתי המדינות המתקשרות, יראוהו כתושב המדינה שבה נמצא מקום הניהול הממשי והמרכזי שלו. אם לא ניתן לקבוע באיזו מדינה נמצא מקום הניהול הממשי והמרכזי שלו, ינסו הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות ליישב את השאלה בהסכמה הדדית.

סעיף 5: מוסד קבע

1. למטרות אמנה זו, המונח "מוסד קבע" פירושו מקום עסקים קבוע שבו מתנהלים עסקי המיזם, כולם או חלקם.

2. המונח "מוסד קבע" כולל במיוחד:
(א) מקום הנהלה;
(ב) סניף;
(ג) משרד;
(ד) בית חרושת;
(ה) בית מלאכה;
(ו) מכרה, באר נפט או באר גאז, מחצבה או כל מקום אחר להפקת משאבים טבעיים; וכן
(ז) מתקן או מבנה המשמשים לחקר או לניצול משאבי טבע.

3. המונח "מוסד קבע" יכלול גם:
(א) אתר בנייה, פרוייקט בנייה, התקנה או הרכבה, או פעילויות פיקוח הקשורות אליהם, אך רק אם אותו אתר, פרוייקט או פעילויות נמשכים יותר מ-6 חודשים;
(ב) מתן שירותים, לרבות שירותי ייעוץ, ע"י מיזם של מדינה מתקשרת באמצעות עובדים או באמצעות צוות אחר, המועסק ע"י המיזם למטרות אלה, אך רק כאשר הפעולות האמורות (לגבי אותו פרוייקט או פרוייקט דומה), נמשכות במדינה המתקשרת האחרת תקופה או תקופות המצטברות בסך הכול ליותר משישה חודשים בכל תקופה של שנים עשר חודשים, המתחילה או מסתיימת בשנת המס שבה מדובר.

4. על אף ההוראות הקודמות של סעיף זה, המונח "מוסד קבע" יראוהו כאילו אינו כולל:
(א) שימוש במתקנים אך ורק לצרכי אחסנה, תצוגה או מסירה של טובין או של סחורה השייכים למיזם;
(ב) החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למיזם, אך ורק לצרכי אחסון, תצוגה או מסירה;
(ג) החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למיזם, אך ורק לשם עיבודם בידי מיזם אחר;
(ד) החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לשם רכישת טובין או סחורה, או לשם איסוף מידע, עבור המיזם;
(ה) החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק למטרות ניהול פעילויות אחרות כלשהן, שטיבן הכנה או עזר, עבור המיזם;
(ו) החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לצורך צירוף כלשהו של פעילויות המאוזכרות בתת-ס"ק (א) עד (ה), ובלבד שהפעילות הכוללת של מקום העסקים הקבוע הנובעת מצירוף זה טיבה הכנה או עזר.

5. על אף הוראות ס"ק 1 ו-2, מקום שאדם – שאינו סוכן בעל מעמד עצמאי שס"ק 6 חל עליו – פועל בשם מיזם, ויש לו במדינה מתקשרת סמכות לחתום על חוזים בשם המיזם והוא נוהג להשתמש בה, יראו את המיזם כאילו יש לו מוסד קבע באותה מדינה ביחס לכל הפעילויות שאותו אדם נוטל על עצמו מטעם המיזם, אלא אם פעילויות האדם האמור מוגבלות לאלה המאוזכרות בס"ק 4, אשר אילו בוצעו ממקום עסקים קבוע, לא היו הופכות את מקום העסקים הקבוע למוסד קבע לפי הוראות אותו ס"ק.

6. מיזם לא ייראה כבעל מוסד קבע במדינה מתקשרת רק מפני שהוא מנהל עסקים באותה מדינה באמצעות מתווך, עמיל כללי או כל סוכן בעל מעמד עצמאי, ובלבד שבני אדם אלה פועלים במהלך הרגיל של עסקיהם.

7. העובדה שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת שולטת בחברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת או נשלטת על ידי חברה כזו, או המנהלת עסקים באותה מדינה אחרת (בין אם באמצעות מוסד קבע או בדרך אחרת), לא יהיה בה כשלעצמה כדי להקנות לחברה אחת מעמד של מוסד קבע של האחרת.

סעיף 6: הכנסה ממקרקעין

1. הכנסה שמפיק תושב מדינה מתקשרת ממקרקעין (לרבות הכנסה מחקלאות או ייעור) הנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.

2. למונח "מקרקעין" תהא המשמעות שיש לו לפי דיני המדינה המתקשרת שבה נמצאים המקרקעין הנדונים. בכל מקרה, יכלול המונח נכסים הנלווים אל מקרקעין, משק חי וציוד המשמשים בחקלאות וייעור, זכויות שחלות עליהן הוראות החוק הכללי הדן במקרקעין, זכות ההנאה מפירות מקרקעין וזכויות לתשלומים משתנים או קבועים כתמורה בעד ניצול, או הזכות לנצל, מרבצי מחצבים, מקורות ואוצרות טבע אחרים; ספינות, סירות וכלי טיס לא ייראו כמקרקעין.

3. הוראות ס"ק 1 יחולו על הכנסה המופקת משימוש ישיר במקרקעין, מהשכרתם או משימוש במקרקעין בכל דרך אחרת.

4. הוראות ס"ק 1 ו-3 יחולו גם על הכנסה ממקרקעין של מיזם ועל הכנסה ממקרקעין המשמשים לביצוע שירותים אישיים בידי עצמאי.

סעיף 7: רווחי עסקים

1. רווחים של מיזם של מדינה מתקשרת יהיו חייבים במס רק באותה מדינה, אלא אם המיזם מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם. אם המיזם מנהל עסקים כאמור, ניתן לחייב במס במדינה האחרת את רווחי העסקים של המיזם, אולם רק אותו חלק מהם שניתן לייחסו לאותו מוסד קבע.

2. בכפוף להוראות ס"ק 3, מקום שמיזם של מדינה מתקשרת מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, ייחסו בכל אחת מהמדינות המתקשרות לאותו מוסד קבע את רווחי העסקים שהיו צפויים לו אילו היה זה מיזם נבדל ונפרד העוסק בפעילויות זהות או דומות, בתנאים זהים או דומים, ומקיים קשרים באופן בלתי תלוי לחלוטין עם המיזם שהוא משמש לו מוסד קבע.

3. בקביעת רווחי מוסד קבע, יותר ניכויין של כל ההוצאות שהוצאו למטרות מוסד הקבע, לרבות הוצאות ניהול והוצאות מנהל כלליות שהוצאו כך, בין שהוצאו במדינה שבה נמצא מוסד הקבע ובין שהוצאו במקום אחר.

4. במידה שהיה נהוג במדינה מתקשרת לקבוע את הרווחים שיש לייחס למוסד קבע על בסיס של ייחוס כלל הרווחים של המיזם לחלקיו השונים, האמור בס"ק 2 לא ימנע מאותה מדינה מתקשרת לקבוע את הרווחים החייבים מס לפי שיטת הייחוס שנהוגה בה; ואולם יש לאמץ שיטת ייחוס כזאת שתביא לתוצאות התואמות את העקרונות שנקבעו בסעיף זה.

5. לא ייוחסו רווחים למוסד קבע מטעם זה בלבד שאותו מוסד קבע קנה טובין או סחורה בשביל המיזם.

6. לעניין הסעיפים הקטנים הקודמים, ייחוס הרווחים למוסד קבע ייקבע בהתאם לאותה שיטה מדי שנה בשנה, אלא אם יש סיבה טובה ומספקת לנהוג אחרת.

7. מקום שנכללים ברווחים פריטי הכנסה או רווחים הנידונים בנפרד בסעיפים אחרים של אמנה זו, לא יגרעו הוראות סעיף זה מהוראות אותם סעיפים.

סעיף 8: הובלה בינלאומית

1. רווחים של מיזם של מדינה מתקשרת מהפעלת ספינות או כלי טיס בתחבורה בינלאומית, ניתן יהיה לחייבם במס רק באותה מדינה.

2. רווחים של מיזם של מדינה מתקשרת משימוש, מתחזוקה או מהשכרה של מכולות (לרבות גוררות, אסדות וציוד קשור להובלת מכולות) המשמשים להובלה של טובין או סחורה, ניתן יהיה למסותם רק באותה מדינה, למעט כאשר מכולות אלה משמשות להובלת טובין או סחורה אך ורק בין מקומות שבתחומי המדינה המתקשרת האחרת.

3. למטרות סעיף זה, רווחים המופקים מהפעלת ספינות או כלי טיס בתחבורה בינלאומית כוללים רווחים המופקים מהשכרה של ספינות או כלי טיס אם ספינות או כלי טיס אלה מופעלים בתחבורה בינלאומית או אם רווחי השכרה אלה באים אגב רווחים המתוארים בס"ק 1 לסעיף זה.

4. אם מקום הניהול הממשי והמרכזי של מיזם ספנות הוא על ספינה, כי אז יראוהו כאילו מקומו במדינה המתקשרת שבה שוכן נמל הבית של הספינה, או אם אין נמל בית כזה, במדינה המתקשרת שמפעיל הספינה הוא תושבה.

5. הוראות ס"ק 1 יחולו גם על רווחים הנובעים מהשתתפות בקרן, בעסק משותף או בסוכנות הפעלה בינלאומית.

סעיף 9: מיזמים משולבים

1. מקום –
(א) שמיזם של מדינה מתקשרת משתתף, במישרין או בעקיפין, בניהול, בשליטה או בהון של מיזם של המדינה המתקשרת האחרת, או
(ב) שאותם בני אדם משתתפים, במישרין או בעקיפין, בניהול, בשליטה או בהון של מיזם של מדינה מתקשרת ושל מיזם של המדינה המתקשרת האחרת,
ובכל אחד משני המצבים נקבעו או הוטלו ביחסים המסחריים או הכספיים בין שני המיזמים, תנאים שונים מאלה שהיו נקבעים בין מיזמים בלתי-תלויים, הרי כל הרווחים שאלמלא התנאים הללו היו נצמחים לאחד המיזמים ובשל אותם תנאים לא נצמחו, מותר לכלול אותם ברווחי אותו מיזם ולהטיל עליהם מס בהתאם.

2. מקום שמדינה מתקשרת כוללת ברווחי מיזם של אותה מדינה – ומטילה מס בהתאם – רווחים שעליהם מיזם של המדינה המתקשרת האחרת חויב במס באותה מדינה מתקשרת אחרת, והרווחים הכלולים כך הם רווחים שהיו נצמחים למיזם של המדינה המתקשרת הראשונה אילו התנאים שנקבעו בין שני המיזמים היו זהים לתנאים הנקבעים בין שני מיזמים בלתי תלויים, כי אז המדינה המתקשרת האחרת תערוך התאמה נאותה לגבי המס שהוטל בה על אותם רווחים, אם היא סבורה כי התאמה זו הינה צודקת. בקביעתה של התאמה כאמור תינתן תשומת לב להוראות האחרות של אמנה זו ובמידת הצורך יתייעצו הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות זו עם זו.

סעיף 10: דיבידנדים

1. דיבידנדים ששילמה חברה שהיא תושבת מדינה ישראל לתושב אירלנד ניתן לחייב במס באירלנד. ניתן לחייב את הדיבידנדים האמורים במס גם בישראל, ולפי חוקי ישראל, אולם בתנאי שאם בעל הזכות שביושר לדיבידנדים הוא תושב אירלנד, המס שיוטל כך לא יעלה על 10 אחוזים מן הסכום ברוטו של הדיבידנדים.

2. (א) דיבידנדים שמשלמת חברה שהיא תושבת אירלנד לתושב ישראל, ניתן לחייב במס בישראל.
(ב) מקום שלפי ס"ק 3, תושב ישראל זכאי לזיכוי מס ביחס לדיבידנד האמור, ניתן לגבות מס גם באירלנד, ובהתאם לחוקי אירלנד, על סך הכמות או הערך של הדיבידנד האמור ושל זיכוי המס, בשיעור שאינו עולה על 10 אחוז.
(ג) חוץ מאשר לפי הוראות תת-ס"ק (ב), דיבידנדים שמשלמת חברה שהיא תושבת אירלנד ושבעל הזכות שביושר עליהם הוא תושב ישראל, יהיו פטורים באירלנד מכל מס שיש לגבות על דיבידנדים.

3. תושב ישראל המקבל דיבידנדים מחברה שהיא תושבת אירלנד, בכפוף להוראות ס"ק 4 ובתנאי שהוא בעל הזכויות שביושר על הדיבידנדים, יהיה זכאי, ביחס להם, לאותו זיכוי מס שיחיד שהוא תושב אירלנד היה זכאי לו, אילו קיבל את הדיבידנדים האמורים, ולתשלום מאירלנד של כל סכום של זיכוי מס, העודף על המס שנגבה על הדיבידנדים האמורים בהתאם להוראות ס"ק 2 (ב).

4. הוראות ס"ק 3 לא יחולו מקום שבעל הזכויות שביושר על הדיבידנדים (שהואחברה), הינו חברה, או שהוא קשור לחברה, אשר לבדה או ביחד עם חברה קשורה או חברות קשורות אחרות שולטת במישרין או בעקיפין ב-10 אחוז או יותר של כוח ההצבעה בחברה המשלמת את הדיבידנדים. למטרות ס"ק זה, יראו חברות כקשורות אם אחת שולטת במישרין או בעקיפין ביותר מ-50 אחוז של החברה האחרת, או שחברה שלישית שולטת ביותר מ-50 אחוז מכוח ההצבעה בשתיהן.

5. הס"ק הקודמים לא ישפיעו על מיסוי החברה ביחס לרווחים שמהם משולמים הדיבידנדים.

6. המונח "דיבידנדים" בסעיף זה פירושו הכנסה ממניות, ממניות "הנאה" או מזכויות "הנאה", ממניות במכרות, ממניות יסוד או מזכויות אחרות, אשר אינן תביעות חוב, המשתתפות ברווחים, וכן הכנסה מזכויות אחרות בחברה הכפופות לאותו דין לעניין מיסים כהכנסה ממניות לפי חוקי של המדינה שבה נמצא מושבה של החברה המחלקת.

7. הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יחולו אם מקבל הדיבידנדים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקום מושבה של החברה המשלמת את הדיבידנדים, באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע באותה מדינה אחרת שירותים אישיים של עצמאי, מבסיס קבוע הנמצא באותה מדינה, וזכות ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים קשורה בפועל באותו מוסד קבע או בסיס קבוע; במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכול לפי העניין.

8. מקום שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת מפיקה רווחים או הכנסה מהמדינה המתקשרת האחרת, לא תטיל מדינה אחרת זו מס על הדיבידנדים המשתלמים בידי החברה אלא ככל שאותם דיבידנדים משתלמים לתושב של אותה מדינה אחרת או ככל שזכות ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים קשורה בצורה מעשית למוסד קבע או לבסיס קבוע הנמצא באותה מדינה אחרת, ולא תחייב את רווחיה הבלתי מחולקים של החברה במס על רווחים בלתי מחולקים, ואפילו הדיבידנדים המשתלמים או הרווחים הבלתי מחולקים מורכבים, כולם או קצתם, מרווחים או מהכנסה שמקורם במדינה אחרת כאמור.

סעיף 11: ריבית

1. ריבית שמקורה במדינה מתקשרת והמשתלמת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.

2. אף על פי כן, ניתן לחייב ריבית כזו במס גם במדינה המתקשרת שבה מקורה ובהתאם לחוקי אותה מדינה, אך אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לריבית, המס המוטל כך לא יעלה על 10 אחוזים מן הסכום ברוטו של הריבית.

הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יקבעו בהסכמה הדדית את אופן יישום מגבלה זו.

3. על אף הוראות ס"ק 2, כל ריבית כאמור כמאוזכר בס"ק 1, ניתן לחייבה במס גם במדינה המתקשרת שבה מקורה, בהתאם לחוקי אותה מדינה, אך אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר, המס המוטל לא יעלה על 5 אחוזים מהסכום ברוטו של הריבית, אם הריבית האמורה משתלמת:
א. בקשר למכירה באשראי של ציוד תעשייתי, מסחרי או מדעי כלשהו,
ב. בקשר למכירה באשראי של סחורה כלשהי ע"י מיזם אחד למיזם אחר, או
ג. על כל הלוואה מכל סוג שהעניק בנק.

4. המונח "ריבית" בסעיף זה פירושו הכנסה מתביעות חוב מכל סוג, בין שהיו מובטחות במשכנתא ובין אם לאו, בין שהן נושאות זכות להשתתף ברווחי החייב ובין אם לאו, ובמיוחד הכנסה מבטוחות ממשלתיות והכנסה משטרי חוב או מאיגרות חוב, לרבות פרמיות ופרסים הקשורים בשטרי חוב או איגרות חוב אלה, אך למעט הכנסה שנוהגים בה כבדיבידנדים לפי סעיף 10. קנסות בשל איחור בתשלום לא ייראו כריבית למטרות סעיף זה.

5. הוראות סעיפים קטנים 1, 2 ו-3 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לריבית, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקור הריבית באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע שירותים אישיים של עצמאי באותה מדינה אחרת מבסיס קבוע הממוקם באותה מדינה, ותביעת החוב שבזיקה אליה משתלמת הריבית קשורה בצורה ממשית באותו מוסד קבע או בסיס קבוע. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכול לפי העניין.

6. מקום שמחמת יחסים מיוחדים בין המשלם לבין בעל הזכות שביושר, או בין שניהם לבין אדם אחר, עולה סכום הריבית, ביחס אל תביעת החוב שבזיקה אליה הוא שולם, על הסכום שהמשלם ובעל הזכות שביושר היו מסכימים עליו אילולא יחסים אלה, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה יישאר החלק העודף של התשלומים נתון למס בהתאם לדיניה של כל אחת מהמדינות המתקשרות, תוך התחשבות נאותה בשאר הוראותיה של אמנה זו.

7. יראו ריבית כנובעת במדינה מתקשרת כאשר המשלם הוא אותה מדינה עצמה, יחידת משנה מדינית שלה, רשות מקומית או תושב של אותה מדינה. אף על פי כן, מקום שיש למשלם הריבית, בין אם הוא תושב מדינה מתקשרת ובין אם לאו, מוסד קבע או בסיס קבוע באחת המדינות המתקשרות אשר בקשר אליהן נוצרה ההתחייבות בשלה משתלמת הריבית, ומוסד קבע או בסיס קבוע זה נושאים בנטל הריבית, יראו את הריבית כנובעת במדינה שבה נמצאים מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.

8. הוראות ס"ק 2 ו-3 לא יחולו אם תביעת החוב שבזיקה אליה משתלמת הריבית נוצרה או נקבעה בעיקר למטרת ניצול סעיף זה ולא מסיבות מסחריות אמיתיות.

סעיף 12: תמלוגים

1. תמלוגים שמקורם במדינה מתקשרת והמשתלמים לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

2. אף על פי כן, ניתן לחייב תמלוגים כאלה במס גם במדינה המתקשרת שבה מקורם, ובהתאם לחוקי אותה מדינה, ואולם, אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לתמלוגים, המס המוטל כך לא יעלה על 10 אחוזים מן הסכום ברוטו של התמלוגים.

הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יקבעו בהסכמה הדדית את אופן יישום הגבלה זו.

3. המונח "תמלוגים" בסעיף זה פירושו תשלומים מסוג כלשהו המתקבלים כתמורה בעד שימוש או בעד הזכות לשימוש, בכל זכות יוצרים של יצירה ספרותית, אמנותית או מדעית (לרבות סרטי קולנוע, קלטות וידאו, וסרטים או קלטות לשידור ברדיו או בטלוויזיה), כל פטנט, סימן מסחר, מדגם או דוגמה, תוכנית, נוסחה או תהליך סודיים, או בעד מידע הנוגע לניסיון תעשייתי, מסחרי או מדעי.

4. הוראות סעיפים קטנים 1 ו-2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לתמלוגים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקור התמלוגים באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע שירותים אישיים של עצמאי באותה מדינה אחרת מבסיס קבוע הממוקם באותה מדינה, והזכות או הרכוש שבזיקה אליהם משתלמים התמלוגים קשורה בצורה ממשית באותו מוסד קבע או בסיס קבוע. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכול לפי העניין.

5. יראו תמלוגים כנובעים במדינה מתקשרת כאשר המשלם הוא אותה מדינה עצמה, יחידת משנה מדינית שלה, רשות מקומית או תושב של אותה מדינה. אף על פי כן, מקום שלמשלם התמלוגים – בין אם הוא תושב אחת המדינות המתקשרות ובין אם לאו – יש מוסד קבע או בסיס קבוע באחת המדינות המתקשרות, אשר בקשר אליהם נוצרה ההתחייבות לשלם את התמלוגים, ומוסד קבע או בסיס קבוע זה נושאים בנטל התמלוגים, יראו את התמלוגים כנובעים במדינה שבה נמצאים מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.

6. מקום שמחמת יחסים מיוחדים בין המשלם ובין בעל הזכות שביושר, או בין שניהם ובין אדם אחר, עולה סכום התמלוגים, ביחס לשימוש, לזכות או לידיעות שבעדם הם משתלמים, על הסכום שהמשלם ובעל הזכות שביושר היו מסכימים עליו אילולא יחסים אלה, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה יישאר החלק העודף של התשלומים נתון למס בהתאם לדיניה של כל אחת מן המדינות המתקשרות, תוך התחשבות נאותה בשאר הוראותיה של אמנה זו.

7. הוראות ס"ק 2 לא יחולו אם הזכות או הרכוש שהם מקור התמלוגים נוצרו או נקבעו בעיקר למטרת ניצול סעיף זה ולא מסיבות מסחריות אמיתיות.

סעיף 13: רווחי הון

1. רווחים שהפיק תושב של מדינה מתקשרת מהעברת מקרקעין, המאוזכרים בסעיף6 והנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס במדינה האחרת.

2. רווחים מהעברת מטלטלין המהווים חלק מנכסי העסק של מוסד קבע אשר יש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת, או מהעברת מטלטלין הקשורים לבסיס קבוע, העומדים לרשותו של תושב מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לשם ביצוע שירותים אישיים של עצמאי, לרבות רווחים כאמור מהעברת אותו מוסד קבע (לבדו או עם כל המיזם) או אותו בסיס קבוע, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

3. רווחים שמפיק מיזם של מדינה מתקשרת מהעברת ספינות או כלי טיס המופעלים בתחבורה בינלאומית או מטלטלין השייכים להפעלתם של אותם ספינות או כלי טיס, ניתן לחייבם במס רק באותה מדינה מתקשרת.

4. רווחים שמפיק תושב של מדינה מתקשרת ממכירה, החלפה או הוצאה מרשותו בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, של מניות או זכויות דומות בחברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס במדינה המתקשרת האחרת, אך רק אם תושב המדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה היה הבעלים, במישרין או בעקיפין, בזמן כלשהו בתקופת השנתיים שלפני המכירה, ההחלפה או ההוצאה בדרך אחרת, של מניות המעניקות זכות ל-10 אחוז או יותר מכוח ההצבעה בחברה. למטרות סעיף זה, בעלות בעקיפין יראוה ככוללת, אך בלי להגביל זאת לכך, בעלות בידי אדם קשור.

5. רווחים מהעברת מניות או זכויות דומות בחברה, ש-50 אחוז מנכסיה או יותר כוללים, במישרין או בעקיפין, מקרקעין הנמצאים במדינה מתקשרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה. רווחים מהעברת זכויות בשותפות, נאמנות או עיזבון, שרכושם מורכב בעיקר ממקרקעין הנמצאים במדינה מתקשרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה.

6. רווחים מהעברת כל נכס, זולת אלה המוזכרים בסעיפים קטנים 1, 2, 3, 4 ו-5, ניתן לחייבם במס רק במדינה המתקשרת שהמעביר הוא תושב בה.

סעיף 14: שירותים אישיים של עצמאי

1. הכנסה שמפיק תושב של מדינה מתקשרת מביצוע שירותים מקצועיים או פעילויות אחרות בעלות אופי עצמאי, ניתן לחייבה במס רק באותה מדינה מתקשרת. ואולם ניתן לחייב הכנסה זו במס במדינה המתקשרת האחרת, אם:
(א) לתושב יש בסיס קבוע העומד לרשותו בקביעות באותה מדינה אחרת לצורך ביצוע פעולותיו; או
(ב) התושב האמור, שהינו יחיד, שוהה במדינה האחרת לתקופה או לתקופות מצטברות של 183 ימים או יותר בכל תקופה של 12 חודשים המתחילה או מסתיימת בשנת הכספים שבה מדובר, של אותה מדינה אחרת, אך רק אותו חלק ממנה שניתן לייחסו לשירותים המבוצעים באותה מדינה אחרת.

2. המונח "שירותים אישיים" כולל, במיוחד, פעילויות עצמאיות בשטחי המדע, הספרות, האמנות, החינוך או ההוראה, וכן פעילויות עצמאיות של רופאים, עורכי דין, מהנדסים, אדריכלים, רופאי שיניים ורואי חשבון.

סעיף 15: שירותים אישיים של עובד

1. בכפוף להוראות סעיפים 16, 18 , 19 ו-20, משכורת, שכר עבודה וגמול דומה אחר שהופקו על ידי תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה, ניתן לחייבם במס רק באותה מדינה, אלא אם העבודה מבוצעת במדינה המתקשרת האחרת. בוצעה העבודה כאמור, ניתן לחייב במס את הגמול שנתקבל תמורתה באותה מדינה אחרת.

2. על אף הוראות ס"ק 1, גמול המופק בידי תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה המבוצעת במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבו במס רק במדינה הנזכרת ראשונה אם:
(א) המקבל שוהה במדינה האחרת תקופה או תקופות שאינן עולות יחד על 183 ימים בתקופה כלשהי של 12 חודשים המתחילה או מסתיימת בשנת הכספים שבה מדובר; וכן
(ב) הגמול משתלם על ידי מעביד שאינו תושב המדינה האחרת, או מטעמו; וכן
(ג) הנושא בנטל תשלום הגמול אינו מוסד קבע או בסיס קבוע שיש למעביד במדינה האחרת.

3. על אף ההוראות הקודמות של סעיף זה, גמול המתקבל תמורת עבודה שבוצעה בספינה או בכלי טיס המופעלים בתחבורה בינלאומית ע"י מיזם של מדינה מתקשרת, ניתן לחייבו במס באותה מדינה.

סעיף 16: שכר חברי הנהלה

שכר חברי הנהלה ותשלומים דומים שהפיק תושב מדינה מתקשרת בתוקף תפקידו כחבר מועצת המנהלים או כל גוף דומה אחר של חברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

סעיף 17: אמנים וספורטאים

1. על אף האמור בסעיפים 14 ו-15, הכנסה שהפיק תושב מדינה מתקשרת כבדרן, כגון אמן תיאטרון, קולנוע, רדיו או טלוויזיה, או כמוסיקאי, או כספורטאי, מפעילויותיו האישיות בתור שכזה, שבוצעו במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.

2. מקום שהכנסה תמורת פעילויות אישיות שבוצעו בידי בדרן או ספורטאי בתור שכזה נצמחה לא לאותו בדרן או ספורטאי עצמו אלא לאדם אחר, ניתן לחייב הכנסה זו במס, על אף הוראות סעיפים 7, 14 ו-15, במדינה המתקשרת שבה מבוצעות פעילויותיו של הבדרן או הספורטאי.

סעיף 18: קיצבאות ותשלומים שנתיים

1. בכפוף להוראות סעיף 19 (2), קיצבאות וגמול דומה אחר ששולמו לתושב של מדינה מתקשרת תמורת עבודה בעבר, וכל קיצבת פרישה המשולמת לתושב כאמור, ניתן לחייבם במס רק באותה מדינה.

2. המונח "קיצבה" פירושו סכום מוגדר המשתלם מעת לעת בזמנים מוגדרים במהלך חיים או במהלך תקופת זמן מוגדרת או ניתנת לקביעה, מכח התחייבות לבצע את התשלומים בתמורה לתמורה מתאימה ומלאה בכסף או בשווה כסף.

סעיף 19: שירות ממשלתי

1. (א) גמול, למעט קיצבה, ששולם בידי מדינה מתקשרת, או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה, ליחיד, בעד שירותים שניתנו לאותה מדינה או יחידת משנה או רשות, ניתן לחייבו במס רק באותה מדינה.
(ב) ואולם, ניתן לחייב במס גמול כאמור רק במדינה המתקשרת האחרת אם השירותים ניתנים באותה מדינה והיחיד הוא תושב אותה מדינה, והוא:
(1) אזרחה של אותה מדינה; או
(2) לא היה לתושב של אותה מדינה אך ורק לשם מתן השירותים.

2. (א) כל קיצבה המשולמת בידי מדינה מתקשרת או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה או מתוך קרנות שנוצרו על ידן, ליחיד, בעד שירותים שניתנו לאותה מדינה או יחידת משנה או רשות, תהיה חייבת במס רק באותה מדינה.
(ב) ואולם, ניתן יהיה לחייב במס קצבה כזו רק במדינה המתקשרת האחרת אם היחיד הוא תושב ואזרח של אותה מדינה.

3. הוראות סעיפים 15, 16, ו-18 יחולו על גמול וקיצבה בעד שירותים שניתנו בקשר עם עסק המתנהל בידי מדינה מתקשרת, או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה.

סעיף 20: פרופסורים ומורים

פרופסור או מורה המבקר באחת המדינות המתקשרות למטרה העיקרית של הוראה או ביצוע סקר או מחקר מתקדם במוסד חינוכי כלשהו שאינו פועל למטרות רווח באותו מדינה מתקשרת ואשר מיד לפני אותו ביקור היה תושב המדינה המתקשרת האחרת, יהיה פטור ממס במדינה הנזכרת ראשונה לתקופה של שנתיים מתאריך הגעתו אליה.

סעיף 21: סטודנטים וחניכים

1. תשלומים שסטודנט או חניך שהינו או היה מיד לפני ביקורו במדינה מתקשרת תושב של המדינה המתקשרת האחרת, והוא שוהה במדינה הנזכרת ראשונה רק למטרות לימודים או הכשרה מקבל לצרכי קיומו, חינוכו או הכשרתו, לא יהיו חייבים במס באותה מדינה, ובלבד שהתשלומים האמורים נובעים ממקורות שמחוץ לאותה מדינה.

2. ביחס למענקים, מלגות, וגמול מעבודה שס"ק 1 אינו מכסה אותם, סטודנט או חניך המתואר בס"ק 1 יהיה זכאי, נוסף על כך, במהלך החינוך או ההכשרה לאותם פטורים, הקלות או הנחות ביחס למיסים, העומדים לרשות תושבי המדינה המתקשרת שהוא מבקר בה.

סעיף 22: הכנסה אחרת

1. פריטי הכנסה של תושב מדינה מתקשרת, הנצמחים במקום כלשהו, אשר לא טופלו בסעיפים הקודמים של אמנה זו, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה.

2. הוראות ס"ק 1 לא יחולו על הכנסה שאינה הכנסה ממקרקעין לפי הגדרתה בסעיף6(2), אם בעל הזכות שביושר להכנסה האמורה, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה מתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא בה, או מבצע באותה מדינה אחרת שירותים אישיים של עצמאי מבסיס קבוע הנמצא בה, והזכות או הרכוש שביחס אליהם משולמת ההכנסה קשורים בפועל לאותו בסיס קבוע או מוסד קבע. במקרה זה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכול לפי העניין.

סעיף 23: מניעת מסי כפל

1. בכפוף לחוקי ישראל שבתוקף מעת לעת, בנוגע למתן זיכוי של מס ששולם במדינה שאינה ישראל, מס אירי ששולם ביחס להכנסה הנצמחת באירלנד יותר כזיכוי כנגד מס ישראלי שיש לשלם ביחס לאותה הכנסה. אולם הזיכוי לא יעלה על חלק יחסי מהמס הישראלי, כיחס שבין הכנסה ממקורות בתוך אירלנד לסך כל ההכנסה החייבת במס ישראלי. במקרה של דיבידנד שמשלמת חברה שהיא תושבת אירלנד לחברה שהיא תושבת ישראל וששולטת ב-10 אחוז או יותר מכוח ההצבעה בחברה המשלמת את הדיבידנד, יביא הזיכוי בחשבון (נוסף על כל מס אירי שעליו מותר זיכוי לפי הוראות המשפט הראשון של ס"ק זה), מס אירי שחייבת בו החברה ביחס לרווחים שמהם משולם הדיבידנד.

2. בכפוף להוראות החוק האירי בנוגע למתן זיכוי של מס שחייבים בו בשטח שמחוץ לאירלנד (אשר לא ישפיעו על העיקרון הכללי שלעיל) –
א. מס ישראלי שיש לשלם לפי חוקי ישראל ובהתאם לאמנה זו, במישרין או ע"י ניכוי, על רווחים, הכנסה או רווחי הון ממקורות שבתוך ישראל (למעט, במקרה של דיבידנדים, מס המשתלם ביחס לרווחים שמהם משלמים את הדיבידנדים) יותר כזיכוי כנגד כל מס אירי המוטל על אותם רווחים, הכנסה או רווחי הון אשר המס הישראלי חל עליהם.
ב. במקרה של דיבידנד המשתלם על ידי חברה שהיא תושבת ישראל לחברה שהיא תושבת אירלנד השולטת, במישרין או בעקיפין, על 10 אחוזים או יותר מזכויות ההצבעה בחברה המחלקת את הדיבידנד, יביא הזיכוי בחשבון (נוסף על כל מס ישראלי שעליו מותר זיכוי לפי הוראות תת-ס"ק א' של ס"ק זה), מס ישראלי שחייבת בו החברה ביחס לרווחים שמהם שולם הדיבידנד.

3. למטרות סעיף זה, רווחים, הכנסות ורווחי הון המופקים ע"י תושב מדינה מתקשרת, אשר ניתן למסותם במדינה המתקשרת האחרת בהתאם לאמנה זו, יראו אותם כאילו נצמחו ממקורות באותה מדינה אחרת.

סעיף 24: אי-הפליה

1. אזרחיה של מדינה מתקשרת לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת האחרת למיסים או לכל דרישה הקשורה במיסים, השונים או מכבידים יותר מהמיסים ומהדרישות הקשורות בהם, שאזרחי אותה מדינה אחרת כפופים להם, או עלולים להיות כפופים להם באותן נסיבות. על אף הוראות סעיף 1, הוראה זו תחול גם על בני שאינם תושבי אחת המדינות המתקשרות או שתיהן.

2. המס על מוסד קבע שיש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לא יוטל באותה מדינה אחרת בצורה פחות נוחה מהמס המוטל על מיזמים של אותה מדינה אחרת העוסקים באותן פעילויות.

הוראות סעיף זה לא יתפרשו כמחייבות מדינה מתקשרת להעניק לתושבים של המדינה המתקשרת האחרת הקצבות, הקלות והנחות אישיות כלשהן למטרות מס מטעמי מעמד אזרחי או אחריות משפחתית שהיא מעניקה לתושביה.

3. למעט מקום שחלות הוראות סעיף 9(1), סעיף 11(6), או סעיף 12(6), ריבית (שאינה ריבית שרואים בה דיבידנד), תמלוגים, ותשלומים אחרים שמשלם מיזם של מדינה מתקשרת לתושב של המדינה המתקשרת האחרת, יהיו, לצורך קביעת הרווחים החייבים במס של אותו מיזם, ניתנים לניכוי לפי אותם התנאים כאילו שולמו לתושב של המדינה הנזכרת ראשונה.

4. מיזם של מדינה מתקשרת שהבעלות או השליטה המלאה או החלקית על הונו נתונה במישרין או בעקיפין, בידי תושב או תושבים של המדינה המתקשרת האחרת, לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה למיסים או לכל דרישה הקשורה במיסים השונים או מכבידים יותר מהמיסים ומהדרישות הקשורות בהם, שמיזמים דומים אחרים של המדינה הנזכרת ראשונה כפופים להם או עלולים להיות כפופים להם.

5. אין באמנה זו דבר שיתפרש כמונע מישראל להטיל מס הכנסה לפי חוקיה, בנוסף למס המוטל על רווחים של חברה תושבת אירלנד, על העברת רווחים מישראל של מוסד קבע של חברה אירלנדית הנמצא בישראל, בשיעור שאינו עולה על השיעור שניתן ליישמו לגבי דיבידנדים כפי שנקבע בסעיף קטן (1) לסעיף 10.

6. תשלומים המשתלמים בידי אדם שהוא תושב מדינה מתקשרת לתוכנית פנסיה שהוקמה במדינה המתקשרת האחרת, ניתן להקל במס עליהם במדינה הנזכרת ראשונה; במקרה כזה ההקלה במס תינתן באותה דרך ובכפוף לאותם תנאים ומגבלות כאילו תוכנית הפנסיה הייתה מוכרת ככזו למטרות מס ע"י המדינה הנזכרת ראשונה, וכאילו היחיד ביצע את ההפרשות לתוכנית פנסיה כאמור באותה מדינה, בתנאי:
(א) שתוכנית הפנסיה מאושרת ע"י הרשות המוסמכת של אותה מדינה כמקבילה לתוכנית פנסיה המוכרת למטרות מס ע"י אותה מדינה;
(ב) שהיחיד היה תושב של, והפריש, למשך תקופה שעולה על שנתיים, לתוכנית פנסיה במדינה המתקשרת האחרת לפני שהיה לתושב המדינה הנזכרת ראשונה; וכן
(ג) שבמשך התקופה שבה היחיד זכאי להקלה לפי ס"ק זה על הפרשותיו לתוכנית פנסיה במדינה המתקשרת האחרת, יחיד כאמור יהיה מנוע מליהנות מהקלה כלשהי במס המוענקת ע"י המדינה המתקשרת האחרת ביחס לאותן הפרשות.

סעיף 25: נוהל הסכמה הדדית

1. מקום שאדם סבור שהפעולות של אחת המדינות המתקשרות, או שתיהן, גורמות או עתידות לגרום לו חיוב במס שלא בהתאם להוראות אמנה זו, רשאי הוא, בלי שים לב לתרופות הנתונות לו לפי דיניהן הפנימיים של מדינות אלה, להביא את עניינו בפני הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת שהוא תושבה או, אם המקרה בא בגדר סעיף 24 (1), של המדינה המתקשרת שהוא אזרחה. יש להביא את העניין בתוך שלוש שנים מן ההודעה הראשונה על הפעולה המביאה לידי חיוב שלא בהתאם להוראות האמנה.

2. אם ההתנגדות נראית לה מוצדקת, ואם אין באפשרותה להגיע לפתרון מספק בעצמה, תשתדל הרשות המוסמכת ליישב את העניין בהסכמה הדדית עם הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת האחרת, במגמה למנוע חיוב במס שלא בהתאם לאמנה זו. כל הסכם שיושג ייושם על אף מגבלות זמן כלשהן שבחוק הפנימי של המדינות המתקשרות.

3. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות ישתדלו ליישב בהסכמה הדדית כל קושי או ספק בדבר פירוש האמנה או יישומה. במיוחד, הן רשאיות להסכים:
(א) על אותו ייחוס של רווחים של מיזם של מדינה מתקשרת ושל מוסד הקבע שלו הנמצא במדינה המתקשרת האחרת;
(ב) על אותו ייחוס של הכנסה בין תושב מדינה מתקשרת לבין אדם קשור או קרוב; או
(ג) על אותו סיווג של פריטי הכנסה מסוימים.
כן הן רשאיות היוועץ יחדיו לשם מניעת מסי כפל במקרים שלגביהם אין הוראות באמנה זו.

4. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות רשאיות להתקשר זו עם זו במישרין על מנת להגיע להסכם כמובנו בסעיפים הקטנים הקודמים. כאשר נראה שמומלץ לקיים חילופי דעות בעל פה על מנת להגיע להסכם, ניתן לקיים חילופין כאמור באמצעות ועדה המורכבת מנציגי הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות.

5. אם אין הרשויות המוסמכות יכולות ליישב קושי או ספק המתעוררים בנוגע לפרשנותה או החלתה של אמנה זו בהתאם לסעיפים הקטנים הקודמים של סעיף זה, לפי המקרה, אם שתי הרשויות המוסמכות ומשלם המיסים מסכימים, אפשר להביא את המקרה לבוררות, בתנאי שמשלם המיסים מסכים בכתב להיות מחויב ע"י החלטת ועדת הבוררות. החלטת ועדת הבוררות במקרה מסוים תהיה מחייבת לגבי שתי המדינות ביחס לאותו מקרה. הנהלים ייקבעו בין המדינות באיגרות שתוחלפנה בצינורות הדיפלומטיים. להוראות ס"ק זה יהיה תוקף כשהמדינות תסכמנה על כך בחילופי איגרות דיפלומטיות.

סעיף 26: חילופי מידע

1. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יחליפו ביניהן מידע ככל שיהיה דרוש לביצוע הוראותיה של אמנה זו או של החוקים הפנימיים של המדינות המתקשרות הדנים במיסים שאמנה זו דנה בהם, במידה שהחיוב במס לפיהם אינו מנוגד לאמנה. חילופי המידע אינם מוגבלים ע"י סעיף 1. ידיעה שקיבלה מדינה מתקשרת יראו אותה כסודית באופן זהה לידיעה שהושגה לפי חוקיה הפנימיים של אותה מדינה, ויגלו אותה רק לבני אדם או לרשויות (לרבות בתי משפט וגופים מינהליים) המעורבים בשומתם או בגבייתם של המיסים הנידונים באמנה זו, באכיפתם, בהעמדה לדין בשלהם או בהחלטה על ערעור בקשר אליהם. בני אדם או רשויות אלה ישתמשו בידיעות האמורות רק למטרות אלו. הם רשאים לגלות את הידיעות בהליכים פומביים בבית משפט או בהחלטות משפטיות.

2. אין לפרש את הוראות ס"ק 1 בשום מקרה כמטילות חובה על מדינה מתקשרת:
(א) לנקוט אמצעים מינהליים המנוגדים לדינים או לנוהל המינהלי של אותה מדינה מתקשרת או של המדינה המתקשרת האחרת;
(ב) לספק מידע אשר אין לקבלו לפי הדינים או במהלך הדברים הרגיל של המינהל באותה מדינה מתקשרת או במדינה המתקשרת האחרת;
(ג) לספק מידע העשוי לגלות סוד מסחרי, עסקי, תעשייתי או מקצועי, או תהליך מסחרי, או מידע, אשר גילויים עשוי להיות בסתירה לסדר הציבורי (תקנת הציבור).

סעיף 27: נציגים דיפלומטיים ופקידים קונסולריים

שום דבר האמור באמנה זו לא יפגע בזכויות הפיסקליות של נציגים דיפלומטיים ופקידים קונסולריים לפי הכללים המקובלים במשפט הבינלאומי או לפי הוראות שבהסכמים מיוחדים.

סעיף 28: כניסה לתוקף

1. המדינות המתקשרות יודיעו זו לזו שהדרישות החוקתיות לכניסתה לתוקף של אמנה זו מולאו.

2. אמנה זו תיכנס לתוקף בתאריך האחרונה מבין ההודעות המאוזכרות בס"ק 1 והוראותיה יחולו:
א. בישראל:
(1) בזיקה למיסים המנוכים במקור, על סכומי הכנסה שהופקו ב-1 בינואר 1996 או אחרי יום זה;
(2) בזיקה למיסים אחרים על הכנסה, על מיסים שאפשר לחייב בהם בכל שנת מס המתחילה ב-1 בינואר 1996 או אחרי יום זה.
ב. באירלנד:
(1) ביחס למס הכנסה ולמס על רווחי הון, בכל שנת שומה המתחילה ב-6 באפריל 1996 או לאחר מכן;
(2) ביחס למס חברות, על כל שנת מס המתחילה ב-1 בינואר 1996 או לאחר מכן.

סעיף 29: סיום

1. אמנה זו תישאר בתוקף עד שמדינה מתקשרת תביאה לידי סיום. כל אחת מן המדינות המתקשרות רשאית להביא את האמנה לידי סיום, בצינורות הדיפלומטיים, על ידי מסירת הודעה על סיום לפחות 6 חודשים לפני תום כל שנה קלנדרית שאחרי תקופת חמש השנים מתאריך כניסת האמנה לתוקף. במקרה זה, תחדל האמנה להיות בעלת תוקף:
א. בישראל:
(1) בזיקה למיסים המנוכים במקור, על סכומי הכנסה שהופקו ב-1 בינואר בשנה הקלנדרית שאחרי השנה שבה נמסרה ההודעה, או אחרי יום זה;
(2) בזיקה למיסים אחרים על הכנסה, על מיסים שאפשר לחייב בהם בכל שנת מס המתחילה ב-1 בינואר בשנה הקלנדרית שאחרי השנה שבה נמסרה ההודעה, או אחרי יום זה.
ב. באירלנד:
(1) ביחס למס הכנסה ולמס על רווחי הון, בכל שנת מס המתחילה ב-6 באפריל שאחרי התאריך שבו מסתיימת התקופה המצוינת בהודעת הסיום האמורה או לאחר מכן;
(2) ביחס למס חברות, על כל שנת מס המתחילה ב-1 בינואר בשנה הקלנדרית שאחרי התאריך שבו מסתיימת התקופה המצוינת בהודעת הסיום האמורה או לאחר מכן;
ולראיה אנו החתומים מטה, שהוסמכנו לכך כיאות, חתמנו על אמנה זו.

נעשה בדאבלין בכ"ז בחשון התשנ"ו, שהוא יום 20 בנובמבר 1995, בשני עותקי מקור כל אחד בשפות אנגלית ועברית, ולשני הנוסחים דין מקור שווה.

המאמר כאמור לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית, המלצה או ייעוץ מקצועי. כמו כן, יתכן והמאמר אינו עדכני או מדויק ואין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ טרם עם משרדנו.

עו״ד מתן לס

מייסד ארגון ״יזמות אירלנד ישראל״ המייעץ לחברות איריות וישראליות המעוניינות בשיתוף פעולה וקשרים מסחריים עם בשתי המדינות. עו"ד מתן לס הוא הראשון להיות חבר בלשכות עורכי הדין בישראל ואירלנד ומתמחה בליווי משפטי ועסקי של חברות ויזמים ישראלים באירלנד.

Adv. Mattan Lass with a blue circle behind him